พื้นที่

พื้นที่รวม

 
 
 
 
Cinque Terre

กว้าง

(เมตร)

ยาว

(เมตร)

 
 
 
 
  

(ตร.ม)

  
  

จำนวนแผงโซล่าเซลล์

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้

    
  

(แผง)

    
    
  

(kW)